Sport

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Coach

1

Athletics (boys)

(girls)

17:00-18:30

 

17:00-18:30

 

 

17:00-18:30

Polikarpov S.N.

2

Table tennis

(boys)

(girls)

17:00-18:30

 

17:00-18:30

17:00-18:30

 

 

Kappasova R.Z.

3

Basketball

(boys)

(girls)

17:00-18:30

 

17:00-18:30

 

17:00-18:30

 

Ismailova I.V.

4

Futsal

(boys)

18:30-20:00

 

18:30-20:00

 

18:30-20:00

 

Chernyshov D.N.

5

Volleyball

(boys)

 

17:30-19:00

 

16:30-18:00

 

14:00-15:30

Miroshnichenko E.P.

6

Chess, checkers

17:00-18:30

 

17:00-18:30

17:00-18:30

 

 

Ismailova I.V.

7

Togyzkumalak

17:00-18:30

 

17:00-18:30

17:00-18:30

 

 

Kappasova R.Z.

8

Yoga

13:00-14:00

 

13:00-14:00

 

13:00-14:00

 

Shirina A.V.

9

Gym

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

 

Savgurov A.S.

10

Fitball

14:00-15:00

 

14:00-15:00

 

14:00-15:00

 

Chernyshova T.A.

11

Military patriotic club

16:00-17:00

 

16:00-17:00

16:00-17:00

16:00-17:00

 

Ilkenov M.S.