Аккредитация НААР – АРТА аккредитациясы

Білім беру ұйымдарын аккредиттеу –  аккредиттеу органының олардың сапасы туралы объективті ақпарат беру және оны жетілдірудің тиімді механизмдерінің болуын растау мақсатында білім беру қызметтерінің аккредиттеудің белгіленген нормативтеріне (ережелеріне) сәйкестігін тану тәртібі болып табылады.

Бүкіл әлемде аккредиттеу университеттің имиджіне ғана емес, сондай-ақ аккредиттелген жоғары оқу орнының сапасына назар аудара отырып, түлектердің өзектілігіне де әсер етеді.

Қостанай инженерлік-экономикалық университеті. М.Дулатова институционалды аккредитациядан өтті. Университеттің стратегиясы, оның миссиясы, мақсаттары мен міндеттері бекітілді. Бұдан басқа, университет техникалық мамандықтар бойынша талап етілетін мамандықтар бойынша мамандандырылған аккредитациядан сәтті өтті.

«Көлік, көлік техникасы және технология», «Стандартизация, метрология, сертификация», «Аграрлық техника және технология», «Автоматтандыру және басқару», «Есеп техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» және «Агрономия» мамандықтары үш жыл бойы аккредитациядан өтті.

Екі мамандық бойынша – «Көлікті тасымалдау, тасымалдау және тасымалдауды ұйымдастыру» және «Машинақұрастыру» – университетте 5 жыл аккредиттеуден өтті.

Бұл КИнЭУ-де осы салалардағы мамандардың ғылыми, кадрлық, материалдық-техникалық дайындығының көрсеткіші. Аккредитация – бұл сапаны тану.

[/col]

 

Рейтинги

2018 год

Генеральный рейтинг топ-20 вузов РК

Место ВУЗ Баллы
1 Казахский национальный университет им. аль-Фараби 281 259
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 148 406
3 Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 69 770
4 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Карагандинский государственный университет им. ак. Е.А. Букетова
45 799-43 642
5 Карагандинский государственный технический университет 38 458
6 Казахский национальный аграрный университет
Университет Туран
32 238-31 403
7 Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Казахский государственный женский педагогический университет
Алматинский технологический университет
27 775-26 583
8 Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова
26 431-22 809
9 Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова
20 663-19 902
10 Западно-Казахстанский аграрный-технический университет им. Жангир хана
Алматинский университет энергетики и связи
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата
16 923-15 757
11 Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
15 024-14 996
12 Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
Международная образовательная корпорация
Университет Нархоз
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
13 920-12 271
13 Актюбинский университет им. С. Баишева
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Университет им. С. Демиреля
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
10 612-9038
14 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова
Рудненский индустриальный институт
Государственный медицинский университет города Семей
Египесткий университет исламской культуры Нур-Мубарак
8482-7062
15 Карагандинский государственный индустриальный университет
Университет Сырдария
Казахский университет технологии и бизнеса
Университет иностранных языков и деловой карьеры
Казахская академия спорта и туризма
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова
6880-5820
16 Каспийский общественный университет
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина
Университет Алматы
Казахстанский инженерно-технологический университет
Университет Туран-Астана
5196-4230
17 Южно Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева
Алматинская академия экономики и статистики
Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б. Гончарова
3937-3674
18 Алматы Менеджмент Университет
Казахско-Русский Международный Университет
Академия Кайнар
3050-2973
19 Инновационный Евразийский университет
Академия гражданской авиации
2299-1852
20 Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

Атырауский университет нефти и газа

1771-1459

2017 год

Рейтинг вузов Казахстана

Университет Итого Академическая деятельность Научно-инновационное деятельность Интернационализация Востребованность выпускников Академическая репутация Репутация среди работодателей
1 Казахский национальный университет имена аль — Фараби 98.7 19.8 9.8 4.8 14.4 20.0 29.9
2 Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 97.2 19.6 9.0 4.9 14.5 19.5 29.7
3 Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 95.9 19.5 9.3 4.6 14.4 19.0 29.1
4 Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О. Ауэзова 94.7 19.3 8.9 4.3 14.3 19.1 28.8
5 Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова 94.5 19.1 9.1 4.4 14.4 18.8 28.7
6 Казахский национальный педагогический университет имени Абая 93.6 19.3 8.8 4.3 14.3 18.7 28.2
7 Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави 93.3 18.9 8.4 4.9 14.3 18.5 28.3
8 Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати 93.1 19.0 8.8 4.2 14.2 19.0 27.9
9 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 92.7 18.9 8.0 3.7 14.0 19.0 29.1
10 Университет Туран 92.0 18.8 8.5 4.8 14.8 17.8 27.3
11 Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина 91.7 18.7 7.4 4.2 14.1 18.4 28.9
12 Алматинский технологический университет 91.4 18.8 8.4 4.4 14.6 18.3 26.9
13 Алматы Менеджмент Университет 90.6 18.7 8.3 4.7 14.5 17.9 26.5
14 Казахский национальный аграрный университет 89.9 18.9 6.0 4.8 15.0 17.7 27.5
15 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 89.3 18.5 8.1 3.5 13.9 18.0 27.3
16 Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 89.2 18.8 8.0 4.3 13.9 17.5 26.7
17 Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 88.9 18.9 8.2 3.3 13.8 17.2 27.5
18 Университет Нархоз 87.1 18.6 7.9 2.9 13.0 17.8 26.9
19 Университет имени Сулеймана Демиреля 86.5 18.9 9.8 3.0 14.8 15.0 25.0
20 Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 86.1 18.7 7.5 3.0 13.5 16.4 27.0
21 Университет КИМЭП 85.1 18.4 7.6 2.0 13.0 16.9 26.4
22 Западно — Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 84.7 18.5 8.1 2.4 12.5 16.5 26.7
23 Алматинский университет энергетики и связи 83.0 18.3 7.5 3.6 12.1 16.3 25.2
24 Казахский государственный женский педагогический университет 82.4 19.6 7.2 2.9 14.7 14.0 24.0
25 Западно — Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова 80.2 18.0 7.0 3.0 11.5 15.7 25.0
26 Университет международного бизнеса 79.5 17.9 5.0 2.5 13.5 15.5 25.1
27 Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 78.5 17.0 6.2 2.3 11.3 16.0 25.7
28 Таразский государственный педагогический институт 77.6 16.6 6.4 1.9 12.2 15.2 25.3
29 Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова 77.2 16.5 5.0 2.4 13.0 15.0 25.3
30 Костанайский инженерно — экономический университет имени М. Дулатова 77.0 16.0 6.0 1.5 13.0 15.5 25.0
31 Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова 75.3 15.5 5.5 1.6 12.3 15.3 25.1
32 Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата 75.1 16.3 5.0 1.0 12.6 15.7 24.5
33 Костанайский государственный педагогический институт 74.4 15.5 5.2 2.0 11.6 15.4 24.7
34 Павлодарский государственный педагогический институт 73.2 15.8 4.5 1.9 10.9 15.3 24.8
35 Казахстанско-Американский Свободный Университет 72.9 15.3 4.0 1.3 10.5 15.8 26.0
36 Карагандинский государственный технический университет 72.4 15.4 3.0 1.7 11.7 15.4 25.2
37 Евразийский гуманитарный институт 71.8 15.2 3.4 0.6 12.6 15.0 25.0
38 Казахстанский инженерно — технологический университет 71.2 15.9 3.4 0.9 12.0 14.5 24.5
39 Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева 70.8 15.7 2.9 0.5 12.1 14.8 24.8
40 Атырауский институт нефти и газа 70.7 14.5 3.2 1.2 10.1 16.7 25.0
41 Таразский инновационно — гуманитарный университет 70.5 15.8 3.0 1.1 10.0 15.3 25.3
42 Казахский гуманитарно — юридический инновационный университет 69.5 14.5 2.5 1.0 11.5 15.0 25.0
43 Южно-Казахстанский государственный педагогический институт 69.2 15.3 2.0 1.7 10.0 15.1 25.1
44 Университет «БОЛАШАҚ» 66.9 15.2 1.8 0.5 10.8 14.3 24.3
45 Карагандинский государственный индустриальный университет 66.6 14.5 1.3 1.0 10.2 14.8 24.8
46 Казахстанский инженерно — педагогический университет дружбы народов 64.7 14.3 0.8 0.9 9.9 14.4 24.4
47 Рудненский индустриальный институт 64.5 14.6 1.0 0.7 9.6 14.3 24.3
48 Шымкентский университет 63.8 14.4 1.2 0.8 9.4 14.0 24.0
49 Университет Сырдария 62.6 14.0 1.1 0.3 9.0 14.1 24.1
50 Казахский университет путей сообщения 60.1 13.0 1.0 0.1 8.0 14.0 24.0

 

[/row]