Университет
Білім беру бағдарламалары
Факультеттер
Сіздер үшін
Біздің қызмет
Ғылым
Халықаралық ынтымақтастық
Кәсіпкерлік университет

Есеп және аудит кафедрасым

Сарсембаева Гульмира Бутановна
Телефон: +7 (7142) 28 02 56
        Должность в КИнЭУ: Заведующая кафедры «Учет и социальные науки»
Образовательные программы
Кафедра жайлы

Кафедра жұмысы «Есеп және аудит», «Қаржы» мамандықтарының мемлекеттік білім беру стандартына сай теориялық және практикалық дайындығы, кәсіби білімдері мен дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған.
Білікті профессорлық – оқытушылық құрамы мен материалдық-техникалық базасы студенттердің жоғары сапалы кәсіби білім алуға және есеп пен қаржы саласында маман болуға себеп болады.

Мамандандыру және оларды сипаттау

Кафедра екі мамандықтары бойынша бакалаврларды шығарады: «Қаржы» және «есеп және аудит». Әрбір мамандық 2 білім беру жолдарына бөлінеді. «Қаржы» мамандығы бойынша: «Салық және салық салу», «Банк ісі». «Есеп және аудит» мамандығы бойынша: «Өндірістік емес саласындағы бухгалтерлік есеп», «Өндірістік саласындағы бухгалтерлік есеп».

Қаржы

1. Кәсіби қызметінің саласы

Осы мамандық бойынша түлектері жекеменшіктің барлық формалары мен қызмет саласы кәсіпорындарында, қаржы және сақтандыру органдарында, ипотекалық, лизингтік факторингтік банк мекемелерінде, брокерлік, зейнетақы инвестициялық компанияларында, ломбардттарда, шағын несие ұйымдарында, несие серіктестіктерінде, құнды қағаздар нарығында, сақтандыру, қаржы және инвестициялық нарығында, ақша және капиталдар нарығында кәсіби, талдамалық, кеңестік қызметін жүзеге асырады, сондай-ақ тиісті ұйымдарында ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу. 5В050900 «Қаржы» мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалавры басқару, жобалау, реттеу және қаржыны басқару мен ұйымдастырумен, сондай-ақ олардың микро- және макро- деңгейлерінде ақшалау-несиелік және фискалды саясатын өткізетін іс-шараларды бақылау және іске асырумен айналысады. Осы профильдегі бакалаврлар компанияның қаржы жағдайының талдауын өткізеді, табысты көбейтуге, шығын мен қауіп-қатерді азайтуға себеп болады, сапалы қаржы қызмет көрсетуін ұсынуда нарық қажеттілігін қанағат етеді.

2. Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері республикалық және аймақтық деңгейдегі мынадай мемлекеттік органдар болып табылады: ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және бақылау бойынша агенттігі, Министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметі, банктер, сақтандыру зейнетақы, ипотекалық және лизингтік компаниялар, ломбардттар, несиелік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, түрлі ұйымдық-құқықтық формаларының шаруашылық субъектілері, экономикалық соттар, Экономикалық және сыйбалас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Агенттігі (қаржы полициясы), сондай-ақ ғылыми-зертту ұйымдары, білім берудің ЖОО алдындағы мекемелері (мектептер, гимназия, лицейлер, колледждер).

3. Кәсіби қызметінің мәні

5В050900 – Қаржы мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің мәні мыналар болып табылады:

 • әлеуметтік-экономикалық процестерін реттеудегі экономикалық санатын пайдалану;
 • қаржы-несиелік саясаты стратегиясының бағытын белгілеп, оны іске асыру механизмін әзірлеу;
 • өзара қаржы байланысын ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу және қаржы-экономикалық процестерін жобалау дағдының болуы;
 • қаржы, сақтандыру нарығы қатысушыларының есебін жасау;
 • валюталық-несиелік реттеу әдісін меңгеру және төлем балансын құру;
 • қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін оқу және оны отандық тәжірибеге бейімдеу;
 • келісім және басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдісін меңгеру.

4. Кәсіби қызметінің түрлері

5В050900 – Қаржы мамандығы бойынша бакалаврлары кәсіби қызметінің мынадай түрлерін орындай алады:

 • ұйымдық-басқарушылық;
 • өндірістік-технологиялық;
 • есептік-жобалық;
 • экспериментальды-зерттеу;
 • білім беру (педагогикалық);
 • экономикалық;
 • құқықтық.

Есеп және аудит

1 Кәсіби қызметінің саласы

Кәсіби қызметінің саласы мемлекеттік органдар, жекеменшіктің барлық формаларының ұйымдары мен мекемелері, нарық инфрақұрылым буынында экономиканы реттеудің мемлекеттік басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

2. Кәсіби қызмет объектілері

Кәсіби қызмет объектілері кәсіпорын мүлігі, оның міндеттемелері, капитал және құрамында өзгеріс, оны қаржыландыру активтері мен көздерін орналастыруды болдыратын шаруашылық операциялар, сондай-ақ сала ерекшелігін ескере отырып, экономиканың түрлі сала ұйымдарының қызметі: мемлекеттік басқару органдары (Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, Статистика жөніндегі ҚР Агенттігі); ғылыми-зерттеу мекемелері, ұйымдық-құқықтық формаларына қарамастан ұйымдар мен фирмалары болып табылады.

3. Кәсіби қызметінің мәні

Осы профильдегі бакалаврлары ұйымдарда қаржы, шаруашылық және басқару қызметін жүргізу тиіс; шаруашылық операцияларды тіркеу; МСФО сәйкес қаржы есебін жасау; МСФО сәйкес қаржы есебін талдау және аудит.

4. Кәсіби қызметінің түрлері

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалаврлары кәсіби қызметінің мынадай түрлерін орындай алады:

 • ұйымдық-басқарушылық;
 • өндірістік-технологиялық;
 • есептік-жобалық;
 • білім беру
Жетекші жайлы

Сарсембаева Гульмира Бутановна родилась 26 мая 1979 года в п. Денисовка Денисовского района Костанайской области.

 • В 1996 году окончила Милютинскую среднюю школу Житикаринского района Костанайской области.
 • В 2000 году – Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «бухгалтер – аудитор в агробизнесе».
 • В 2006 г. окончила магистратуру Казахского национального аграрного университета г. Алматы по специальности «Аграрный менеджмент» с присвоением квалификации «магистр менеджмента».
 • В 2012 году получила звание «Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан»

 С 2016 года является аспирантом кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Оренбургского государственного университета по специальности 0800.12 «Бухгалтерский учет, статистика» и работает над кандидатской диссертацией на тему «Совершенствование методики управленческого учета в зерновом производстве» под руководством д.э.н. З.С. Туяковой. По теме диссертационного исследования опубликовано значительное количество научных статей в сборниках трудов Республиканских и Международных научно – практических конференций.Научные исследования имеют научно-теоретическую значимость и прикладную ценность, широко используются при чтении лекций и проведении практических занятий.

 • Сарсембаева Г.Б. работает в Костанайском инженерно – экономическом университете с 2000 года по настоящее время. Научно-педагогический стаж составляет 16 лет.

За период научно – педагогической деятельности опубликовано в открытой печати 28 научных работ.

 • Сарсембаева Г.Б. выполняет научно – исследовательскую, учебно-методическую и воспитательную работы, руководит научными и дипломными работами студентов. Научные доклады студентов были отмечены грамотами.
 • Сарсембаева Г.Б. использует современные обучающие технологии в учебном процессе, постоянно занимается повышением преподавательского мастерства и квалификационного уровня, что подтверждается 10 сертификатами.
 • Сарсембаева Г.Б. является лектором КГКП «Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» г. Костанай и ТОО «Центр повышения квалификации профессиональных бухгалтеров» г. Алматы.

Состав кафедры составляет 11 человек, в том числе 10 штатных и 1 совместитель. Процент остепененности штатных преподавателей составляет 50%.

Преподавательский состав